Over Grimminge                                                                                                                                                                      terug naar hoofdpagina

Geschiedenis                                                                         
De Abdij van Beaupré
De Houteklopmolen
De O.L.V.-kerk
Het Raspaillebos
De Juffrouwkapel
De Pastorij
De sluis van Grimminge
De Schandpaal
De Dender
Het Oud-Gemeentehuis, nu Buurthuis

Orange I
Toerisme
Beroepen en diensten
Handelszaken
Medische beroepen
Geschiedenis van Grimminge
Grimminge wordt reeds in oorkonden van de 11de eeuw vermeld (1068) en zou betekenen: "Dorp van Grimo". Het eerste gedeelte van de naam slaat op de persoonsnaam van de heer of overste die op een bepaalde plaats zijn herenhuis vestigde. De oorspronkelijke naam Grimighem was dus het dorp van Grimo(ald), Grimmo of Grimmert (Grîminga haim). Andere schrijfwijzen waren Grimmine (1121), Grimenghem (1234), Griemeghem (1443) en later Grieminghen en Grimmingen. De naam Grimminge werd vanaf de 13de eeuw met de geschiedenis van de abdij van Beaupré verstrengeld.[1]

Gekende baljuws van Grimminge

Rogier van Landuyt (1530)
...
Lieven Sierejacobs (1742)
Pieter De Cooman (1766)
Denijs Exterdael (1769)
Adriaan van Damme (1770)
Bert. van Damme (1776)
Gekende burgemeesters van Grimminge

Jan de Gheyter (1730)
Denijs Exterdael (1742)
...
J.-B. Doolaeghe (1769)
Christian Rigo (1771)
...
P. de Geyter (1801)
J. Walraevens (1808)
Frans Rens (1812)
B. Prové (1820)
E.F.G. Germanes (1825)
P. Steenhout (1837)
E.F.G. Germanes (1848)
P. Steenhout (1873)
H. van Helleputte (1880)
T. Germanes (1882)
J. De Bruyn (1888)
Jan Van Bever
Pieter Vlassenbroeck
René Van Eesbeek
Elie De Mol (1958)
Gekende pastoors van Grimminge (met datum van aanstelling)

Adrianus De Pestere (1637)
Judocus De Pestere (1650)
........
Hendrikus De Naeyere (1759)
Petrus Amandus Sonneville (1779 - 1795)
Bernardus Carrijn (1803)
Joseph Vereecken
Gustaaf De Praetere (1828)
Silvijn Lampo (1845)
Gustaaf Van de Velde (1864)
Jozef Teurrekens (1881)
Ludovicus De Deckere
Ghislain Haelterman
Julius Van De Vijvere
Maesschalk
Georges Bogaert (1936)
Florent Gryp (30-9-1950)
Alain Babylon (was feitelijk pastoor van Onkerzele)
                                                                                                                                                                               terug naar boven

Abdij van BeaupréDe Abdij van Beaupré is een 13de eeuwse omwalde cisterciënzerinnenabdij even buiten het dorpscentrum van Grimminge in het nog steeds weelderige grasland. Vandaar de naam "Bellum pratum" of "Beaupré".  De stichtster was Aleidis van Boelare, een rijke weduwe, die in 1228 een stuk bos en een stuk weide schonk om er een klooster op te bouwen. Ze werd er ook begraven. Reeds  in 1148 voorspelde de Heilige Bernardus de bouw van deze abdij.


 
Geschiedenis


Oprichting
Monialen van de abdij van Ter Kameren stichtten het klooster en leverden de eerste abdis. De kloosterlingen leefden er volgens de regels van de abdij van Cîteaux (Frankrijk), maar waren afhankelijk van de abt van Clairvaux. Beide abdijen vormden, na de abdij van Herkenrode, de voornaamste cisterciënzerinnenabdijen uit de Lage Landen.

Zoals de meeste abdijen uit de streek aanvaardde ook Beaupré dochters uit elke stand, maar er werd voornamelijk uit de betere standen van de bevolking gerecruteerd. De goed bemiddelde ouders van de ingetreden zusters gaven hun dochters een flinke bruidschat mee. De abdij verkreeg door giften en aankopen bezittingen, hofsteden en vooral gronden in 30 gemeenten in de dichte en de verdere omgeving. Reeds in de 14de eeuw bezat de abdij een windmolen op de hoek van de huidige Raspaillebosstraat (voorheen Molenstraat ...) en de Lembosstraat.

Veel geschriften zijn verloren gegaan, er is dus weinig bekend van de verdere geschiedenis van de abdij.
Door godsdienstmoeilijkheden moesten de zusters in de 16de eeuw een bescherming zoeken te Geraardsbergen, nadien in Aat. De abdij kon zich snel herstellen. Tot 1608 behoorde de heerlijkheid Grimminge toe aan Otto II van Edingen. Het was de prins van Arenberg (Charles de Ligne) die ze aan abdis Marie-André verkocht.
In 1515 telde de abdij  zelfs 213 religieuzen.
Ook is bekend dat de abdis Angéline de Lossy (1755-1796) het plan opvatte een compleet nieuwe abdij te bouwen en hiervoor in 1760 aan architect Simoens de opdracht gaf deze te ontwerpen. Van 1760 tot 1764 worden rond een rechthoekig voorplein twee nieuwe vleugels gebouwd, nl. het gastenkwartier en het abdissenhuis. Het front van de éénbeukige abdijkerk, voltooid in 1769, sluit het plein af. De oude kerk werd daarna afgebroken en de conventsgebouwen werden vernieuwd. Het gebouw van de hoofdpoort is klaar in 1780.
Eveneens in die periode geeft de abdis de opdracht tot het bouwen van een nieuwe pastorij. Ook dit plan werd gemaakt door architect Simoens.

De aanwezigheid van de abdij zorgde voor de ontplooiing van Grimminge en omgeving : ontginning van bossen, bijmaken van landbouwgronden en  geven van onderwijs. De eerste meisjesschool uit de streek ontstond in de abdij. Er was een brouwerij, een kerk en een begraafplaats.

Ineenstorting

In 1796 werden de laatste zusters door de Fransen weggejaagd. Een zekere Spitaels kocht de verbeurdverklaarde goederen voor een prijsje op 4 juni 1797, en begon aan een onmiddellijke afbraak van de kerk, het klooster, de brouwerij en het kerkhof, waardoor alleen de toegangspoort (met haar barokke koepel), het kwartier van de abdis, de schuur en de stallingen overbleven.
Tussen 1902 en 1919 werd de tot dan toe verlaten abdij opnieuw bewoond door meestal Franse nonnen (Dames van Nazareth). Men kan de metalen grafkruisjes van de overleden zusters nu nog zien aan de zijgevel van de kerk.

Het poortgebouw kwam op 9 juni 1965 in handen van kunstschilder Herman Vanderlinden (+), nadat ze op 8 april 1965 bij Koninklijk Besluit als monument werd geklasseerd.

Het Abdissenkwartier en de grond eromheen is lange tijd in het bezit geweest van de familie Gaublomme, tot het werd verkocht aan John De Bruycker die de intentie had er een serviceresidentie van te maken. Van dat plan werd afgezien, de residentie werd iets verderop ingeplant op een vrijgekomen terrein in de buurt van het adijgebouw. Hij liet het hoofdgebouw dat in zeer slechte staat was, restaureren en wil het voor de
'Stichting Jules De Bruycker' uitbouwen tot een kunstencentrum. 
In de toekomst zal het gebouw nu dienst doen als expositieruimte. Daarvoor werden op drie niveaus grote zalen gecreëerd. Het gebouw wordt de uitvalsbasis worden van de 'Stichting Jules De Bruycker', genoemd naar de Gentse kunstenaar (1870-1945).
Aldus De Standaard. Van deze plannen is echter tot dusver (2010) nog niets te zien. Begin de jaren 2000 stortte een deel van de muur langs de Klakvijverstraat in. De opening werd door de eigenaar voorlopig gedicht met betonstenen, maar van een echte restauratie van de muur is voorlopig geen sprake.

Branden

De abdij bleef niet gespaard van ongeluk. Op 28 augustus 1965 werd ze een eerste maal gedeeltelijk door brand vernield. Kort hierna werd een comité opgericht die tot doel had de abdij te redden en herop te bouwen. Na jaren van heropbouw sloeg het noodlot echter een tweede maal toe. Begin 1991 stortte het geklasseerd poortgebouw over de aanwezige vijver volledig in. Op de koop toe brak er op 17 maart 1991, enkele weken na de instorting, opnieuw brand uit, ditmaal in het modernere abdissenhuis. Gelukkig bleef het oude, geklasseerde abdissenhuis wel gevrijwaard. Niettemin blijven momenteel door de tand des tijds en twee zware branden enkel de sporen over van de abdij die in Grimminge vroeger een grote bloei kende.


                                    

                  De baronnie van Boelare                                                        De toegangspoort van Beaupré vroeger .....                     En  nu ...
     
 
Aan de ingang van de dreef staat de pas gerestaureerde kapel toegewijd aan Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans. Ze werd gebouwd door de zusters van de abdij in het jaar 1600. Door haar ligging aan de hoofdweg naar Geraardsbergen werd de kapel veel bezocht door voorbijgangers. Een aantal decennia geleden werd jaarlijks een processie georganiseerd vanaf de kerk van Grimminge naar de kapel. Gelukkig werd ze na jarenlang verval gerestaureerd.

Geraadpleegde bronnen : Wikipedia, De Standaard, Geert Van Bockstaele, het boek van Elie De Mol "Een bekoorlijk dorpje langs de Dender: "mijn" Grimminge", 240 blz., Printor, Houteklopwandelgids (Etienne Pauwels), eigen bronnen.


                                                                                                                                                                                                                                     terug naar boven
De Houteklopmolen

Reeds in de 14de eeuw was er sprake van een windmolen. In 1354 gaf Graaf Lodewijk van Vlaanderen "den oorlof aan de abdij Beaupré om in eenen haar toebehoorenden slagmolen te Grimmingen, graan te malen te haren voordeele“.

De “molen Beaupré “ stond aan de kruising van de Kruisstraat (nu Lembosstraat) en de Molenstraat (= nu de Raspaillebosstraat) op een hoogte van 90 m boven de zeespiegel. Vandaar had men een zeer goed uitzicht over de streek, er stonden immers alleen maar woningen in de vallei. Later werd de benaming van de molen veranderd in “ Houteklopmolen “. De omgeving werd door de landbouwers ook “ Den Houteklop “ genoemd.

Uit het proces-verbaal van afpaling van de gemeente Grimminge in 1818: "il existe dans la commune un moulin à vent, servant à moudre du grain. Exploité par le propriétaire. Sur les renseignements pris dans la commune de la qualité de grains qu'il peut moudre, j'estime son revenu brut à la somme de 450 francs; le tiers déduit pour frais de réparation et entretien, reste en produit net 300 fr."

Eigenaars na 1830:
- voor 1834, eigenaar: Sunaert Michiel, landbouwer te Zandbergen
- later, erfenis: de erfgenamen (overlijden van Michiel Sunaert)
- 29.04.1862, deling: Sunaert-De Bodt Pieter Bernard, molenaar te Zandbergen, later te Grimminge (notaris Vanderlinden)
- 10.04.1889, deling: Sunaert-Timmermans Jan Francis, molenaar te Grimminge (notaris Vanderlinden)
- 25.12.1926, erfenis: de kinderen (overlijden van Jan Francis Sunaert)
- 14.01.1928, deling: Sunaert-De Smedt Ghislène, landbouwer te Grimminge (notaris Blommaert)

        

In de loop der eeuwen moest de molen vele stormen doorstaan. Regelmatige herstellingen lieten de molen overleven. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de procedure opgestart om de molen te klasseren. Maar de administratieve molen draaide nog trager dan de molen zodat de windmolen kraakte en kreunde bij hevige wind en storm. De laatste twee jaar vóór zijn verval draaide de molen nog slechts op twee wieken. Vooraleer hij geklasseerd raakte stortte op 18 september 1951 de Houteklopmolen in puin. Hij was niet meer te redden.

In de omgeving van de plaats waar de molen stond werd in 1976 de woonwijk Molenkouter opengesteld. Een nagemaakte molensteen moet een verwijzing zijn naar de eerder ter ziele gegane molen.

Lieven DENEWET & Herman HOLEMANS

Literatuur

Frans De Potter & Jan Broeckaert, Geschiedenis van de Gemeenten der Provincie Oost-Vlaanderen.
E. De Mol, Een bekoorlijk dorpje langs de Dender: mijn Grimminge.
Inventaris van de wind- en watermolens in de provincie Oost-Vlaanderen naar gegevens van het Archief van het Kadaster. Eerste aflevering. De arrondissementen Aalst en Dendermonde, in: Kultureel Jaarboek voor de provincie Oost-Vlaanderen, XIV, 1960, 3 (Gent, 1962).
Herman Holemans, Oostvlaamse wind- en watermolens. Kadastergegevens 1835-1990. Deel 3. Gemeenten G-H-I, Rotem, Studiekring Ons Molenheem, 200
0                                                                                                                                                                                                                      terug naar boven
De O.L.V.-kerk


Het is pas in de 17de eeuw dat de kerk toegewijd werd aan O.L.Vrouw, voordien was dat aan Sint Elooi. De patronaatsrechten behoorden toe aan de abdij van Beaupré en de erediensten werden gedaan door de pastoor van het nabijgelegen Zandbergen. Tot 1559 maakte de parochie deel uit van het bisdom Kamerrijk en het decanaat Halle. Later werd dat het bisdom Mechelen en het dekenaat Geraardsbergen. Het is pas na 1801 dat de parochie Grimminge afhing van het bisdom Gent.
De huidige kerk werd in 1843 herbouwd, eigenlijk uitgebreid tot haar huidig formaat. De toren dateert van een eeuw vroeger.
Reeds in 1842 werd de procedure ingezet om de toen vervallen kerk te restaureren.
Ondernemer Jan De Cunsel uit Ninove kreeg de opdracht een nieuwe kerk te bouwen. Maar op 19 april gaf hij zijn opdracht terug aan de pastoor en de penningmeester van Grimminge.
Beide heren lieten zonder verdere toelating en op eigen houtje de kerk wederopbouwen.  Oude materialen werden gerecupereerd. Met eigen middelen en door verkoop van overbodige oude materialen werden de kosten betaald. Vele parochianen werkten mee. Destijds hebben de werken waarschijnlijk 17.400 frank gekost (435 €). Dat lijkt misschien weinig, maar om een idee te krijgen van de kosten vermenigvuldigt men dit bedrag best met duizend of meer.

De herbouwde kerk werd op 12 september van dat jaar ingewijd door bisschop Delebecque.
Gelet op de bouwperiode en de eigenzinnige opvattingen van de bouwheren, bezit de kerk weinig kunstschatten.
Een gepolychromeerd houten beeld van O.L.Vrouw met kind, aangekleed met kant, bevat in het rugpand een stukje hout, afkomstig uit het oorspronkelijke houten beeldje dat in het Raspaillebos aan een boom heeft gehangen bij een aldaar verblijvende kluizenaar en dat na enkele miraculeuze gebeurtenissen het voorwerp werd van een intense verering.
De kerk omvat de deels ingebouwde westertoren uit de 17de eeuw en een driebeukig schip van vier noord- en vijf zuidtraveeën. De overwelfde halleconstructie werd bedekt door een zadeldak met leien. Aan de zandstenen kan nog duidelijk gemerkt worden dat de stenen van de oude éénbeukige kerk gerecupereerd werden.
In het koorgedeelte liet pastoor Van De Velde in 1864 een mooi glasraam plaatsen met de afbeelding van Maria. Het glasraam werd vervaardigd door Champigneulle uit Baarle-Hertog. Sint-Jozef kreeg langs het linkergedeelte van het hoogkoor een glasraam te zijner ere. Het was pastoor Teurekens die het in 1891 liet maken bij G. Landon te Gent.
De restauratie waarvan sprake hierboven werd voorafgegaan door herstellingen in 1625, 1642, 1674 en  1744.
Op zondag 12 september 1993, honderdvijftig jaar na de restauratie, werd dit in Grimminge gevierd met een bloementapijt en een tentoonstelling van kunstwerken, vervaardigd door inwoners van Grimminge.
Eind vorige eeuw onderging de kerk een grondige opknapbeurt en is nu een juweeltje geworden. Een verloren gegane traditie is dat de boeren vroeger op 17 januari, het feest van Sint-Antonius-eremijt, met hun dieren langskwamen om de zegen te vragen.


            

      Het Raspaillebos                                                                                                                                  terug naar boven

Het Raspaillebos is een bos in een natuurgebied in de omgeving van Geraardsbergen. De totale oppervlakte van het natuurgebied waar ook het Raspaillebos deel van uitmaakt bedraagt 180 ha.

Geschiedenis

De naam van het bos zou afgeleid zijn van de term “rapaille” (uitschot) of van “raspe” (hakhout). Bij de opstand van de Gentenaren in de 14de eeuw ten tijde van Jacob en Filips van Artevelde vonden de opstandelingen steun bij sommige boeren uit de streek van Geraardsbergen en Ronse. De landbouwers werden uit hun boerderijen verjaagd en vonden een schuilplaats in het Raspaillebos. Aldus ontstond een bende rovers die vanuit het bos talrijke rooftochten deden in de kastelnij van Aat, Lessen en Vloesberg. Ook Jan De Lichte en zijn bende zouden zich hier herhaaldelijk hebben opgehouden. 

Flora

In de omtrek vindt men her en der tussen velden plekjes waar wilde hyacinten en bosanemonen groeien. Dit wijst erop dat het bos vroeger veel groter moet geweest zijn. In het jaar 1300 was deze oppervlakte nog gelijk aan 500 ha. Het bos bedekt de flanken van de Bosberg waaruit verscheidene bronnen vloeien. Bij 1 van deze bronnen werd een kapelletje, 't Juffrouwke, gebouwd omdat het water zou helpen tegen tandpijn. De bekendste bron van het bos is de Steenborre. Het bos werd tijdens de Tweede Wereldoorlog grotendeels kaalgekapt. Het betreft dan ook een jong bos. De opnieuw aangeplante bomen waren vooral uitheemse soorten die snel groeiden en zo onze inheemse soorten verdrongen. Omdat deze bomen minder nuttig zijn voor onze inheemse insecten probeert men het bos nu zijn oorspronkelijke flora terug te geven door de exoten te kappen. Uitgezonderd deze ingreep wil men de natuur zo weinig mogelijk beïnvloeden om het cultuurhistorisch kader te respecteren. Zo laat men ook de weilanden die langs de rand van het bos liggen verruigen zodat deze spontaan opnieuw kunnen bebossen. Sinds 2001 maakt het bos deel uit van het LIFE-project, hierdoor worden door Europa fondsen vrijgemaakt om bepaalde projecten te realiseren zoals de aankoop van grond. Het Raspaillebos maakt sinds 1996 deel uit van het NATURA 2000 netwerk en werd onlangs benoemd tot stiltegebied.


Juffrouwkapel

   daslook
bosanemoon
witte narcis

                                                                                                                     

   

   


                             

   

Referenties

  1. Elie De Mol, Een bekoorlijk dorpje langs de Dender: "mijn" Grimminge, 240 blz., Printor
  2. Wikipedia
  3. Foto's 1, 2, 6, 7 en 8 ( eigen foto's), foto 3 (Natuurpunt), foto's 4,5 en 6 (Life-Natuur)


De Juffrouwkapel                                                                                                                      terug naar boven

De Juffrouwkapel dateert uit de 17de eeuw. Volgens de legende waren een gebed in de kapel en een dronk uit de bron er vlakbij, goed tegen tandpijn. We raden de heildronk vandaag af wegens de sterk bemeste maïsakkers hogerop.

 

Een recentere foto :

 

Helaas ... heeft de tand des tijds genadeloos toegeslagen. Een toevallig voorbijkomende wandelaar stelde op 11 maart 2012 vast dat de kapel haast volledig was ingestort. Dit is wat ervan overblijft :

          


Er wordt vermoed  dat er heel waarschijnlijk vandalisme mee gemoeid is. Normaal zouden er aan de kapel in 2012 onderhoudswerken worden uitgevoerd maar nu zal het een wederopbouw worden.

    

In afwachting van de goedkeuring van het dossier werd puin geruimd en bruikbaar materiaal gerecupereerd door Natuurpunt. Ook enkele leden van de Dorpsraad hebben hier een handje toegestoken.

In 2012 en 2013 werd dan met de wederopbouw begonnen. Het was volgens Koen Steenhoudt een hele opgave om bruikbaar materiaal te vinden en om het ter plaatse te krijgen.
Hieronder foto's die de stand van de werken weergeven.         
Dit is het resultaat na 1000 manuren en 40 vrijwillige medewerkers.
Op 15 september 2013 werd de kapel ingehuldigd door Natuurpunt; die dag werd door de Dorpsraad van Grimminge ook het Houtekloppad ingewandeld.De pastorij van Grimminge (naar teksten in "Het land van Aalst" van Geert Van Bockstaele)                               Terug naar bovenDe pastorij van Grimminge werd ontworpen door architect J.B. Simoens. Het plan, gedateerd op 21 mei 1776, is tot op heden bewaard gebleven.
Voordien had deze bouwmeester ook de plannen van de nieuwe abdijgebouwen van Beaupré uitgetekend.

De besluiten van het concilie van Trente stipuleren uitdrukkelijk dat de pastoor in zijn parochie moest wonen.  De abdij van Beaupré bezat  van bij haar stichting het patronaatsrecht over de kerk van Grimminge en een deel van de tienden. Derhalve was zij verplicht om de kerk en de woning van de pastoor mee te helpen financieren.
De werken vatten aan met de eerste steenlegging in oktober 1776. De ruwbouw was in juli van het daaropvolgende jaar beëindigd. Dit wordt bevestigd door de muurankers in de voorgevel.
De pastorij is een symmetrisch dubbelhuis met vijf traveeën en twee verdiepingen onder een schilddak.Het bakstenen huis is gevat tussen twee bijgebouwen onder een geknikt lessenaarsdak.
Het zou tot juni 1779 duren eer de pastoor, Petrus Amandus Sonneville,  er zijn intrek kon nemen.
Deze 18de-eeuwse pastorij heeft bijna 230 jaar haar functie als pastoorswoning behouden. Na het overlijden van pastoor Flor Grijp kreeg ze zoals vele andere een herbestemming. Ze werd verhuurd aan een gezin uit Grimminge.
In het tweede decenium van 2000 werd het gebouw openbaar verkocht door de stad, die er tot dusver eigenaar van was. Het werd gekocht door dokter De Paepe en zijn partner.
Sinds 14 oktober 1976 zijn bij Koninklijk Besluit de daken, de gevels en de tuin geklasseerd als monument en landschap.
De pastorij is vrij gaaf gebleven. Vergelijkt men de huidige situatie met het plan van 1776 dan blijkt er weinig gewijzigd te zijn. Het bouwconcept van architect J.B. Simoens is nog steeds herkenbaar. Vergewis uzelf ... .

De sluis van Grimminge                                                                                                                            Terug naar boven

De sluis van Grimminge of van Idegem ?
                            
             De sluis vroeger ........ en nu.

  

Het complex, gezien vanuit de lucht

De discussie werd diplomatisch opgelost (zie foto) : "Sluis Idegem-Grimminge". De Dender vormt op deze plaats de natuurlijke grens tussen de twee gemeenten. Maar aangezien de sluis dicht tegen het centrum van Idegem ligt, heeft men het in de volksmond dikwijls over 'de sluis van Idegem'. Verder stroomafwaarts doet zich dergelijke situatie nog voor (' Denderleeuw of Liedekerke ?').
Tal van  Grimmingenaren zijn echter de mening toegedaan dat de sluis toch wel op het grondgebied van Grimminge gesitueerd is. Dit wordt ten andere bevestigd door de signalisatieborden 'Grimminge' en 'Idegem' die de grens tussen de (vroegere zelfstandige) gemeenten aanduiden.


WaterstandenVóór de sluis          Voorbij de sluis

(komende van Geraardsbergen)
Geraardsbergen 16,92 12,98
Idegem-Grimminge 15,36 12,98
Pollare 12,94 10,62
Denderleeuw 10,58 8,5
Teralfene 8,48 7,79
Aalst 7,71 5,98
Denderbelle 6,00 3,87
Dendermonde 3,94 2,63
De Schandpaal                                                                                                          Terug naar boven

 

Een schandpaal is een herinnering aan de uitgebreide rechtsmacht die de heren vroeger bezaten. Vóór het bestaan van gevangenisstraffen werden veroordeelden aan de schandpaal gezet. Al naargelang de veroordeelde sympathie had, werd hij of zij al dan niet bekogeld met rot fruit, stenen, paardenvijgen enz. Een schandpaal wordt soms ook een "kaak" genoemd, vandaar "iemand aan de kaak stellen". Afhankelijk van de zwaarte van de straf kon de beklaagde uren aan de schandpaal staan. Het is pas in de 19de eeuw dat deze vorm van straf definitief werd afgeschaft.


Deze arduinen paal stond vroeger aan de kerkmuur en werd dan verplaatst naar waar hij nu staat als tegengewicht van het monument voor de gesneuvelde soldaten tijdens de twee wereldoorlogen.De Dender

Voor meer info : https://www.gs-esf.be/mailer/mailer-GSNB-51-52/NL/GS-dender-fietstocht_18-08-2012.htm
Het Oud-Gemeentehuis, nu Buurthuis                                                                                           terug naar boven

Tot de samenvoeging met de stad Geraardsbergen in 1977 deed dit gebouw dienst als gemeentehuis, het was het contactpunt tussen burgemeester en secretaris en de plaatselijke bevolking. Er was ook een loket voorzien voor de stempelcontrole.
Oorspronkelijk waren het 2 afzonderlijke gebouwen die, omwille van de functionaliteit, werden samengevoegd. Dit is nog duidelijk te zien aan het niveauverschil op de bovenverdieping.

Het  gebouw stond er gedurende een aantal jaren verwaarloosd bij en op aandringen van plaatselijke bewoners, Orange I en de Dorpsraad werd door de stad komaf gemaakt met de noodzakelijke renovatiewerken.
Het dak werd hersteld en de binnenruimte werd van modern comfort voorzien. Er kwam een verwarming op gas, ter vervanging van de ouderwetse installatie op stookolie, sanitair en elektriciteit werden gemoderniseerd en werd een klein keukentje met koelkast en microgolfoven voorzien. Een aantal rookmelders maakten het plaatje volledig, althans bijna, want aan de beglazing werd niets gewijzigd (*).

In 2018 vatte het Comité Orange I het plan op om op de bovenverdieping een museum te vestigen.
Geleidelijk aan waren er ook initiatieven, o.a. van de Dorpsraad van Grimminge, om een nuttige bestemming te geven aan dit gebouw. Uiteindelijk werd aan de stad het advies gegeven het te laten gebruiken als vergader- of tentoonstellingsruimte.
Echter was het na lang aandringen dat het zover kon komen. De stad wou eerst het retributiereglement herschrijven, maar gaf dan toch toe aan de argumenten van de Dorpsraad, die stelde dat een dergelijke investering toch moeilijk ongebruikt kon blijven.
Toen ook de stad bereid werd gevonden de sleutel toe te vertrouwen aan een sleutelverantwoordelijke kon vanaf einde 2019 komaf gemaakt worden met de verhuring.
Comité Orange I had al gezorgd voor tafels en stoelen, ook glazen en poetsgerief. De Dorpsraad van Grimminge heeft dit aangevuld met tassen en borden, glazen voor frisdrank en bubbels, kleine messen en vorken, schaar, mes, kurkentrekker,gerief voor in het toilet, poetsgerief en dergelijke meer, zodat de gebruikers van het Buurthuis enkel nog eetwaren en dranken moeten meebrengen. Niets hiervan werd geleverd door de stad, maar een deel zou wel zijn gesubsidieerd.
De tarieven en het gebruiksreglement kunnen nagelezen worden op de webstek van de stad Geraardsbergen (Vrije Tijd/ Organiseren van een evenement / buurthuis).


* Allicht. door het feit dat de dorpskern in de jaren '70 geklasseerd werd

             
                                                                                                                              

                  Toerisme                                                                                                                                                                        Terug naar boven
               

In de loop van 2012 werd de nieuwe wandelroute "Houtekloppad" uitgetekend; op 15 september 2013 werd ze ingewandeld, met steun van diverse verenigingen en in combinatie met de inhuldiging van de Juffrouwkapel van Natuurpunt. Voor logistieke steun kon gerekend worden op de stad Geraardsbergen.
Het traject start in het centrum van Grimminge (vóór de kerk), langs de Vinkeniersweg (het paadje naast Restaurant Suskewiet), vervolgens naar het Raspaillebos (met de Juffrouwkapel, de Bosberg en mooie vergezichten) om dan via landelijke wegen en het Denderpad uit te komen in het dorp.
Afstand : ca 12 km.
Er wordt tevens een kortere route van 9 km voorzien, die via kleine paden en rustige wegen leidt naar het Raspaillebos,  de Helix en via het Denderpad terug naar het dorp.
Onderweg is taverne El Faro op de top van de Bosberg de ideale pleisterplaats voor een drankje of een hapje.
Wandelbrochures zullen beschikbaar zijn bij de Toeristische Dienst van Geraardsbergen en op diverse contactpunten. Er wordt gedacht aan begeleiding voor grotere groepen.


Info bij de bestuursleden.

        
  
          

Verblijfsmogelijkheden in de nabije omgeving                  

Je kan in Grimminge zelf logeren, dank zij de aanwezige verblijfsaccomodatie,
er is ook wel aanbod in het nabije Onkerzele en de stad Geraardsbergen :

Bed and breakfast

Blue Garden, Klakvijverstraat 69 C, 9506 Grimminge - tel. 0492 345560 / 054 255775 - www.bluegarden.be

Denderdauw, Rijtestraat 8, 9506 Grimminge - tel. 054 598610 /0478 208426

Den Athayet, Atembeekse steenweg 1, 9500 Geraardsbergen (Onkerzele)
Guy en Cecile Vandergeynst - De Roeck
Tel.  054 417502 - GSM 0474 530023
E-mail :
cegu@telenet.be -  webstek : www.cegu.be

Wambashoeve, Brusselsestraat 10, 9500 Geraardsbergen (Onkerzele)

Inge en Pascal
Tel. 054 415933 - GSM 0476 410086
E-mail : info@wambashoeve.be -  webstek : www.wambashoeve.be

De Muur, Oude Steenweg 105, 9500 Geraardsbergen
Tel. : 04994 428568
E-mail : frankvandevijver@telenet.be - webstek : www.bedandbreakfastdemuur.be

Casa DoDo, Nieuwstraat 12/1, 9500 Geraardsbergen
Tel. 054 580259 - GSM 0475 731757
Webstek : www.casadodo.be


Vakantiewoningen

Domein De Gavers, Onkerzelestraat 280, 9500 Geraardsbergen
Tel. 054 416324 - webstek : www.degavers.be
aanbod van bungalows, trekkershutten, jeugdherberg " 't Schipken"


Hotel


Hotel Grupello, Verhaegenlaan 17, 9500 Geraardsbergen
Fam. Jonckheere-Dewaele
Tel. 054 416007 - e-mail : hotel.grupello@skynet.be - webstek : www.hotel-grupello.be

Hotel Geeraard, Lessensestraat 36, 9500 Geraardsbergen
Tel. : 054 246788 - e-mail : info@geeraard.be - wekstek : www.geeraard.be

                                                                                              Terug naar boven
Beroepen en diensten


Aardappelen - groothandel
Van Laethem Geert, 
Hoogvorst 3, 9506 Grimminge - 054 320143

Airbrush en Pinstriping
GG-Art, Beaupréstraat 3, 9506 Grimminge - 0498 269888 (na 18 u)
www.gg-art.be


Autohandel

T.D.L. - David Laebens, Klakvijverstraat 97, Grimminge - 0498 281238 - www.tdlvoitures.eu

Autocars - reisbureau
De Turck, Herenveld 3, 9500 Geraardsbergen - 054 333033 - www.bus4you.be

Op 1 oktober 2010 veranderde de commerciële benaming in "Bus4you" en kreeg de onderneming een nieuw logo :


Sedert enkele jaren werkt het bedrijf onder de groepsnaam "Keolis"


Aannemer van bouwwerken
Rik Malfroid, Klakvijverstraat 2, 9506 Grimminge - 054 331071

DCS Constructing, Klakvijverstraat 54, 9506 Grimminge - 0477 394924 - dcs.constructing@telenet.be (metselwerken, renovaties, vloeren)
 

Bank en verzekeringen
Crelan Bank - Hoedaert-Keirens BVBA, Lestpolder 114, 9506 Grimminge - 054 338450


Kapsalon
Stefanie, Onkerzelestraat, 274   9500 Onkerzele - 054 244302 (net buiten Grimminge)

Modelbouw
Precoshop, Molenkouterstraat 24, 9506 Grimminge - 0477 822353
www.precoshop.be   Kris@PrecoShop.be

Pedicure
N'Joy Beauty, Onkerzelestraat 189 te Onkerzele - 0477 715687 - info@njoybeauty.be
By Inès - Beuaty and More - Inès Malschaerts, Klakvijverstraat 33 te Grimminge (binnenkort)


Restaurant

Suskewiet, Grimmingeplein, 6 te 9506 Grimminge - 054 246121 of 0472 415142 - www.restosuskewiet.be

Room- en consumptieijs
BVBA Everaert, Molenkouterstraat 13, 9506 Grimminge - 054 335438

Schoonheidsinstituut
Twins, Raspaillebosstraat 2, 9506 Grimminge - 054 422800
Harmony, Rijtestraat 28, 9506 Grimminge - 0473 668333    anahit.tovmasyan@telenet.be


Schrijnwerkerij - interieur
Rudy Van Den Neucker, Klakvijverstraat 13, 9506 Grimminge - 054 324742

Van de Velde Gino, Klakvijverstraat 95, 9506 Grimminge - 0473 582742
(inrichting van zolders, kasten, dressings, maatwerk, valse plafonds, gyproc)


Thuisverpleging

De Nutte Liesbeth  0477 509018 - 054320294
Van der Haegen Cindy - 0476411101 - 068 665759 - cindyvdhaegen@skynet.be


Tuinaanleg en onderhoud, aanleg parkings, terrassen, en wandelpaden
Frederik Van Poucke, Molenkouter 33, 9506 Grimminge - 054480243
www.vanpouckefrederik.be -
info@vanpouckefrederik.be


Vrachtvervoer
Roelandt-Vannieuwkerke, Klakvijverstraat 34A, 9506 Grimminge - 054 326031

Haulet Michel, Klakvijverstraat 70, 9506 Grimminge  - 054 328109 - 0475 270996

Verzekeringen
Axa Verzekeringen  Walgraef-Montens, Beaupréstraat 15, 9506 Grimminge - 054 326850

Kinderopvang

Philomientje, Rijtestraat 5, 9506 Grimminge - 0468 194512

                                                                                              Terug naar boven
Handelszaken


Vleeswaren
Beenhouwerij Paul en An
Paul De Brauwer-An Steenhoudt, Lestpolder 106, 9506 Grimminge - 054 333457

Brood en banket
Bakkerij De Smet, Klakvijverstraat 22, 9506 Grimminge - 0476 936063                                                                                                          terug naar boven
Medische beroepen


Gezondheid - medische zorgen

Huisarts
Dr. Herman Cosyns, Dr. Carolien Walraevens, Anne-Sophie WautersLembosstraat 10, 9506 Grimminge - 054 323030 -
 
Maak een  afspraak  via internet : www.afspraken.be
dokter van wacht : 054 432 39
Apotheek
Katleen Lievens, Lestpolder 98, 9506 Grimminge - 054 330678
Kinesitherapie
Peter Monnier, Klakvijverstraat 47, 9506 Grimminge - 054 341122 (op afspraak)
Yuri De Boeck - Pieter Piron, Bareelstraat 49, 9506 Idegem - tel. 0477 462101
Krist Van der Mijnsbrugge en Gwen Rogge, Peperstraat 15 te Zandbergen  054 330795
Chiropractor
Joeri D'Haese, Klakvijverstraat , 9506 Grimminge - 054 438996 (op afspraak)
Thuisverpleging
De Nutte Liesbeth, Kakelenberg 2, 9506 Grimminge - 0477 509018 - 054 320294
Van der Haegen Cindy - 0476411101 - 068 665759 - cindyvdhaegen@skynet.beOrange I

                                                                                                                            Terug naar boven

Orange werd in 1863 geboren op het hof Steenhaut in de Raspaillebosstraat. Het kloeke veulentje, een nakomeling van kleppers zoals Alfred de Dikke van Onkerzele, werd het begin van een bloedlijn waaruit het Belgische trekpaard is ontstaan.

Grimminge is fier op Orange. En terecht, meen
t professor Piessens die een kenner is van de oorsprong en evolutie van het Belgische trekpaard. De professor is een van de genodigden op het onthullingsfeest van Orange.

Karel Andries van het feestcomité: 'De professor benadrukt dat in de Denderstreek het ras van de trekpaarden tot op vandaag raszuiver is gebleven. De eigen bloedlijn werd steeds verder veredeld en gezuiverd. En het is Orange I die bij de opstart van het stamboek van het Belgische trekpaard in 1890 als stamvader werd ingeschreven. Volgens professor Piessens moest men voor Orange al eerder een standbeeld opgericht hebben.'

Orange I verrijst op zondag 28 september bijna levensgroot in brons op het dorpsplein. Daarvoor zorgt een comité, geleid door Leonce Nachtergaele, met als leden Karel Andries, Peter Herregodts, Gilbert Gommers en Hugo Carion. Zij maken van de onthulling van het beeld, vervaardigd door Ron Deblaere, een echt volksfeest.

Dat begint om 14 uur met een parade van tachtig trekpaarden. De optocht komt onder meer aan de geboorteplaats van Orange voorbij, in de Raspaillebosstraat. En dan gaat het richting dorpsplein waar de bronzen variant van Orange om 17.30uur wordt onthuld. Het beeld is overigens geen kopie van de befaamde hengst maar is een impressie van de huidige generatie trekpaarden.

Voor en na de presentatie van het standbeeld kan men vanaf 13uur onder meer terecht in het voormalige gemeentehuis en de sportzaal waar een selectie hangt van het Vollezeelse trekpaardenmuseum, met Orange in de hoofdrol. Er worden ook trekpaarden beslagen en daarbij houdt dorpssmid Hugo Carion een oogje in het zeil.

Het feest wordt om 18uur afgesloten met het oplaten van een warmeluchtballon van liefst 31 meter hoog, uiteraard in de vorm van een trekpaard.